Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1. Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 25-07-2020 (69) đến 09-08-2020 vẫn chưa ra là 15 ngày 37 ngày
Đầu 1 ra ngày 07-08-2020 (82) đến 09-08-2020 vẫn chưa ra là 2 ngày 48 ngày
Đầu 2 ra ngày 20-07-2020 (63) đến 09-08-2020 vẫn chưa ra là 20 ngày 40 ngày
Đầu 3 ra ngày 09-08-2020 (69) đến 09-08-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày 55 ngày
Đầu 4 ra ngày 22-07-2020 (70) đến 09-08-2020 vẫn chưa ra là 18 ngày 67 ngày
Đầu 5 ra ngày 08-08-2020 (61) đến 09-08-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày 41 ngày
Đầu 6 ra ngày 31-07-2020 (76) đến 09-08-2020 vẫn chưa ra là 9 ngày 53 ngày
Đầu 7 ra ngày 06-08-2020 (67) đến 09-08-2020 vẫn chưa ra là 3 ngày 42 ngày
Đầu 8 ra ngày 28-07-2020 (72) đến 09-08-2020 vẫn chưa ra là 12 ngày 50 ngày
Đầu 9 ra ngày 05-08-2020 (64) đến 09-08-2020 vẫn chưa ra là 4 ngày 47 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 12-07-2020 (61) đến 09-08-2020 vẫn chưa ra là 28 ngày 47 ngày
Đuôi 1 ra ngày 02-08-2020 (72) đến 09-08-2020 vẫn chưa ra là 7 ngày 47 ngày
Đuôi 2 ra ngày 01-08-2020 (80) đến 09-08-2020 vẫn chưa ra là 8 ngày 32 ngày
Đuôi 3 ra ngày 30-07-2020 (51) đến 09-08-2020 vẫn chưa ra là 10 ngày 38 ngày
Đuôi 4 ra ngày 07-08-2020 (82) đến 09-08-2020 vẫn chưa ra là 2 ngày 50 ngày
Đuôi 5 ra ngày 06-08-2020 (66) đến 09-08-2020 vẫn chưa ra là 3 ngày 46 ngày
Đuôi 6 ra ngày 05-08-2020 (66) đến 09-08-2020 vẫn chưa ra là 4 ngày 41 ngày
Đuôi 7 ra ngày 04-08-2020 (61) đến 09-08-2020 vẫn chưa ra là 5 ngày 61 ngày
Đuôi 8 ra ngày 09-08-2020 (76) đến 09-08-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày 39 ngày
Đuôi 9 ra ngày 20-07-2020 (78) đến 09-08-2020 vẫn chưa ra là 20 ngày 42 ngày