Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1. Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 12-10-2019 (41) đến 20-10-2019 vẫn chưa ra là 8 ngày 37 ngày
Đầu 1 ra ngày 14-10-2019 (41) đến 20-10-2019 vẫn chưa ra là 6 ngày 48 ngày
Đầu 2 ra ngày 03-10-2019 (39) đến 20-10-2019 vẫn chưa ra là 17 ngày 34 ngày
Đầu 3 ra ngày 15-10-2019 (39) đến 20-10-2019 vẫn chưa ra là 5 ngày 55 ngày
Đầu 4 ra ngày 20-10-2019 (43) đến 20-10-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày 45 ngày
Đầu 5 ra ngày 05-10-2019 (40) đến 20-10-2019 vẫn chưa ra là 15 ngày 32 ngày
Đầu 6 ra ngày 17-10-2019 (47) đến 20-10-2019 vẫn chưa ra là 3 ngày 27 ngày
Đầu 7 ra ngày 21-10-2019 (40) đến 20-10-2019 vẫn chưa ra là -1 ngày 37 ngày
Đầu 8 ra ngày 09-10-2019 (45) đến 20-10-2019 vẫn chưa ra là 11 ngày 44 ngày
Đầu 9 ra ngày 19-10-2019 (38) đến 20-10-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày 42 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 15-10-2019 (34) đến 20-10-2019 vẫn chưa ra là 5 ngày 30 ngày
Đuôi 1 ra ngày 17-10-2019 (42) đến 20-10-2019 vẫn chưa ra là 3 ngày 47 ngày
Đuôi 2 ra ngày 05-10-2019 (45) đến 20-10-2019 vẫn chưa ra là 15 ngày 32 ngày
Đuôi 3 ra ngày 15-09-2019 (32) đến 20-10-2019 vẫn chưa ra là 35 ngày 34 ngày
Đuôi 4 ra ngày 21-10-2019 (47) đến 20-10-2019 vẫn chưa ra là -1 ngày 40 ngày
Đuôi 5 ra ngày 06-10-2019 (41) đến 20-10-2019 vẫn chưa ra là 14 ngày 31 ngày
Đuôi 6 ra ngày 10-10-2019 (39) đến 20-10-2019 vẫn chưa ra là 10 ngày 37 ngày
Đuôi 7 ra ngày 18-10-2019 (35) đến 20-10-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày 61 ngày
Đuôi 8 ra ngày 19-10-2019 (50) đến 20-10-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày 22 ngày
Đuôi 9 ra ngày 20-10-2019 (48) đến 20-10-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày 42 ngày