Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1. Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 24-02-2020 (57) đến 23-02-2020 vẫn chưa ra là -1 ngày 37 ngày
Đầu 1 ra ngày 18-02-2020 (58) đến 23-02-2020 vẫn chưa ra là 5 ngày 48 ngày
Đầu 2 ra ngày 19-01-2020 (45) đến 23-02-2020 vẫn chưa ra là 35 ngày 40 ngày
Đầu 3 ra ngày 13-02-2020 (51) đến 23-02-2020 vẫn chưa ra là 10 ngày 55 ngày
Đầu 4 ra ngày 23-02-2020 (64) đến 23-02-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày 45 ngày
Đầu 5 ra ngày 14-02-2020 (48) đến 23-02-2020 vẫn chưa ra là 9 ngày 41 ngày
Đầu 6 ra ngày 14-01-2020 (53) đến 23-02-2020 vẫn chưa ra là 40 ngày 29 ngày
Đầu 7 ra ngày 16-02-2020 (53) đến 23-02-2020 vẫn chưa ra là 7 ngày 37 ngày
Đầu 8 ra ngày 21-02-2020 (60) đến 23-02-2020 vẫn chưa ra là 2 ngày 44 ngày
Đầu 9 ra ngày 19-02-2020 (51) đến 23-02-2020 vẫn chưa ra là 4 ngày 42 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 04-02-2020 (45) đến 23-02-2020 vẫn chưa ra là 19 ngày 35 ngày
Đuôi 1 ra ngày 08-02-2020 (56) đến 23-02-2020 vẫn chưa ra là 15 ngày 47 ngày
Đuôi 2 ra ngày 13-02-2020 (59) đến 23-02-2020 vẫn chưa ra là 10 ngày 32 ngày
Đuôi 3 ra ngày 07-02-2020 (38) đến 23-02-2020 vẫn chưa ra là 16 ngày 38 ngày
Đuôi 4 ra ngày 23-02-2020 (65) đến 23-02-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày 40 ngày
Đuôi 5 ra ngày 14-02-2020 (51) đến 23-02-2020 vẫn chưa ra là 9 ngày 46 ngày
Đuôi 6 ra ngày 18-02-2020 (53) đến 23-02-2020 vẫn chưa ra là 5 ngày 37 ngày
Đuôi 7 ra ngày 22-02-2020 (50) đến 23-02-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày 61 ngày
Đuôi 8 ra ngày 19-02-2020 (64) đến 23-02-2020 vẫn chưa ra là 4 ngày 39 ngày
Đuôi 9 ra ngày 24-02-2020 (59) đến 23-02-2020 vẫn chưa ra là -1 ngày 42 ngày