Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1. Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 18-01-2020 (54) đến 18-01-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày 37 ngày
Đầu 1 ra ngày 15-01-2020 (50) đến 18-01-2020 vẫn chưa ra là 3 ngày 48 ngày
Đầu 2 ra ngày 05-01-2020 (44) đến 18-01-2020 vẫn chưa ra là 13 ngày 40 ngày
Đầu 3 ra ngày 26-12-2019 (48) đến 18-01-2020 vẫn chưa ra là 23 ngày 55 ngày
Đầu 4 ra ngày 13-01-2020 (56) đến 18-01-2020 vẫn chưa ra là 5 ngày 45 ngày
Đầu 5 ra ngày 11-01-2020 (46) đến 18-01-2020 vẫn chưa ra là 7 ngày 41 ngày
Đầu 6 ra ngày 14-01-2020 (53) đến 18-01-2020 vẫn chưa ra là 4 ngày 29 ngày
Đầu 7 ra ngày 17-01-2020 (48) đến 18-01-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày 37 ngày
Đầu 8 ra ngày 16-01-2020 (58) đến 18-01-2020 vẫn chưa ra là 2 ngày 44 ngày
Đầu 9 ra ngày 10-01-2020 (47) đến 18-01-2020 vẫn chưa ra là 8 ngày 42 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 15-01-2020 (41) đến 18-01-2020 vẫn chưa ra là 3 ngày 35 ngày
Đuôi 1 ra ngày 17-01-2020 (54) đến 18-01-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày 47 ngày
Đuôi 2 ra ngày 16-01-2020 (57) đến 18-01-2020 vẫn chưa ra là 2 ngày 32 ngày
Đuôi 3 ra ngày 03-01-2020 (37) đến 18-01-2020 vẫn chưa ra là 15 ngày 38 ngày
Đuôi 4 ra ngày 14-01-2020 (62) đến 18-01-2020 vẫn chưa ra là 4 ngày 40 ngày
Đuôi 5 ra ngày 01-01-2020 (44) đến 18-01-2020 vẫn chưa ra là 17 ngày 46 ngày
Đuôi 6 ra ngày 18-01-2020 (49) đến 18-01-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày 37 ngày
Đuôi 7 ra ngày 27-12-2019 (43) đến 18-01-2020 vẫn chưa ra là 22 ngày 61 ngày
Đuôi 8 ra ngày 11-01-2020 (63) đến 18-01-2020 vẫn chưa ra là 7 ngày 22 ngày
Đuôi 9 ra ngày 04-01-2020 (54) đến 18-01-2020 vẫn chưa ra là 14 ngày 42 ngày