Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1. Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 09-08-2019 (35) đến 22-08-2019 vẫn chưa ra là 13 ngày 37 ngày
Đầu 1 ra ngày 18-08-2019 (34) đến 22-08-2019 vẫn chưa ra là 4 ngày 48 ngày
Đầu 2 ra ngày 07-08-2019 (33) đến 22-08-2019 vẫn chưa ra là 15 ngày 34 ngày
Đầu 3 ra ngày 21-08-2019 (38) đến 22-08-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày 30 ngày
Đầu 4 ra ngày 10-08-2019 (35) đến 22-08-2019 vẫn chưa ra là 12 ngày 45 ngày
Đầu 5 ra ngày 12-08-2019 (34) đến 22-08-2019 vẫn chưa ra là 10 ngày 32 ngày
Đầu 6 ra ngày 20-08-2019 (37) đến 22-08-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày 27 ngày
Đầu 7 ra ngày 16-08-2019 (33) đến 22-08-2019 vẫn chưa ra là 6 ngày 37 ngày
Đầu 8 ra ngày 19-08-2019 (40) đến 22-08-2019 vẫn chưa ra là 3 ngày 44 ngày
Đầu 9 ra ngày 22-08-2019 (34) đến 22-08-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày 42 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 10-08-2019 (30) đến 22-08-2019 vẫn chưa ra là 12 ngày 30 ngày
Đuôi 1 ra ngày 18-08-2019 (31) đến 22-08-2019 vẫn chưa ra là 4 ngày 47 ngày
Đuôi 2 ra ngày 19-08-2019 (40) đến 22-08-2019 vẫn chưa ra là 3 ngày 32 ngày
Đuôi 3 ra ngày 22-08-2019 (27) đến 22-08-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày 34 ngày
Đuôi 4 ra ngày 16-08-2019 (39) đến 22-08-2019 vẫn chưa ra là 6 ngày 40 ngày
Đuôi 5 ra ngày 20-08-2019 (38) đến 22-08-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày 31 ngày
Đuôi 6 ra ngày 11-08-2019 (33) đến 22-08-2019 vẫn chưa ra là 11 ngày 37 ngày
Đuôi 7 ra ngày 21-08-2019 (27) đến 22-08-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày 61 ngày
Đuôi 8 ra ngày 17-08-2019 (44) đến 22-08-2019 vẫn chưa ra là 5 ngày 20 ngày
Đuôi 9 ra ngày 12-08-2019 (44) đến 22-08-2019 vẫn chưa ra là 10 ngày 27 ngày