Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1. Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 10-02-2019 (10) đến 17-02-2019 vẫn chưa ra là 7 ngày 37 ngày
Đầu 1 ra ngày 23-01-2019 (17) đến 17-02-2019 vẫn chưa ra là 25 ngày 30 ngày
Đầu 2 ra ngày 14-02-2019 (22) đến 17-02-2019 vẫn chưa ra là 3 ngày 23 ngày
Đầu 3 ra ngày 15-02-2019 (19) đến 17-02-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày 30 ngày
Đầu 4 ra ngày 02-02-2019 (21) đến 17-02-2019 vẫn chưa ra là 15 ngày 22 ngày
Đầu 5 ra ngày 11-02-2019 (18) đến 17-02-2019 vẫn chưa ra là 6 ngày 32 ngày
Đầu 6 ra ngày 25-01-2019 (17) đến 17-02-2019 vẫn chưa ra là 23 ngày 25 ngày
Đầu 7 ra ngày 29-01-2019 (14) đến 17-02-2019 vẫn chưa ra là 19 ngày 37 ngày
Đầu 8 ra ngày 17-02-2019 (16) đến 17-02-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày 44 ngày
Đầu 9 ra ngày 13-02-2019 (12) đến 17-02-2019 vẫn chưa ra là 4 ngày 42 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 16-02-2019 (14) đến 17-02-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày 30 ngày
Đuôi 1 ra ngày 13-02-2019 (15) đến 17-02-2019 vẫn chưa ra là 4 ngày 47 ngày
Đuôi 2 ra ngày 15-02-2019 (16) đến 17-02-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày 30 ngày
Đuôi 3 ra ngày 12-02-2019 (12) đến 17-02-2019 vẫn chưa ra là 5 ngày 34 ngày
Đuôi 4 ra ngày 30-01-2019 (17) đến 17-02-2019 vẫn chưa ra là 18 ngày 28 ngày
Đuôi 5 ra ngày 25-01-2019 (21) đến 17-02-2019 vẫn chưa ra là 23 ngày 19 ngày
Đuôi 6 ra ngày 17-02-2019 (16) đến 17-02-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày 27 ngày
Đuôi 7 ra ngày 04-01-2019 (9) đến 17-02-2019 vẫn chưa ra là 44 ngày 61 ngày
Đuôi 8 ra ngày 10-02-2019 (20) đến 17-02-2019 vẫn chưa ra là 7 ngày 20 ngày
Đuôi 9 ra ngày 14-02-2019 (26) đến 17-02-2019 vẫn chưa ra là 3 ngày 23 ngày