Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1. Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 12-04-2019 (17) đến 18-04-2019 vẫn chưa ra là 6 ngày 37 ngày
Đầu 1 ra ngày 17-04-2019 (26) đến 18-04-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày 30 ngày
Đầu 2 ra ngày 16-04-2019 (25) đến 18-04-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày 34 ngày
Đầu 3 ra ngày 11-04-2019 (23) đến 18-04-2019 vẫn chưa ra là 7 ngày 30 ngày
Đầu 4 ra ngày 15-04-2019 (25) đến 18-04-2019 vẫn chưa ra là 3 ngày 31 ngày
Đầu 5 ra ngày 05-04-2019 (23) đến 18-04-2019 vẫn chưa ra là 13 ngày 32 ngày
Đầu 6 ra ngày 14-04-2019 (25) đến 18-04-2019 vẫn chưa ra là 4 ngày 27 ngày
Đầu 7 ra ngày 28-03-2019 (20) đến 18-04-2019 vẫn chưa ra là 21 ngày 37 ngày
Đầu 8 ra ngày 19-04-2019 (24) đến 18-04-2019 vẫn chưa ra là -1 ngày 44 ngày
Đầu 9 ra ngày 18-04-2019 (18) đến 18-04-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày 42 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 08-04-2019 (19) đến 18-04-2019 vẫn chưa ra là 10 ngày 30 ngày
Đuôi 1 ra ngày 13-04-2019 (21) đến 18-04-2019 vẫn chưa ra là 5 ngày 47 ngày
Đuôi 2 ra ngày 16-04-2019 (24) đến 18-04-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày 30 ngày
Đuôi 3 ra ngày 15-04-2019 (16) đến 18-04-2019 vẫn chưa ra là 3 ngày 34 ngày
Đuôi 4 ra ngày 10-04-2019 (25) đến 18-04-2019 vẫn chưa ra là 8 ngày 29 ngày
Đuôi 5 ra ngày 09-04-2019 (26) đến 18-04-2019 vẫn chưa ra là 9 ngày 25 ngày
Đuôi 6 ra ngày 11-04-2019 (20) đến 18-04-2019 vẫn chưa ra là 7 ngày 37 ngày
Đuôi 7 ra ngày 14-04-2019 (13) đến 18-04-2019 vẫn chưa ra là 4 ngày 61 ngày
Đuôi 8 ra ngày 19-04-2019 (29) đến 18-04-2019 vẫn chưa ra là -1 ngày 20 ngày
Đuôi 9 ra ngày 18-04-2019 (33) đến 18-04-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày 24 ngày