Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1. Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 15-06-2019 (26) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 4 ngày 37 ngày
Đầu 1 ra ngày 11-06-2019 (32) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 8 ngày 30 ngày
Đầu 2 ra ngày 30-05-2019 (29) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 20 ngày 34 ngày
Đầu 3 ra ngày 09-06-2019 (32) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 10 ngày 30 ngày
Đầu 4 ra ngày 06-06-2019 (32) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 13 ngày 31 ngày
Đầu 5 ra ngày 19-06-2019 (29) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày 32 ngày
Đầu 6 ra ngày 05-06-2019 (31) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 14 ngày 27 ngày
Đầu 7 ra ngày 17-06-2019 (26) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày 37 ngày
Đầu 8 ra ngày 04-06-2019 (29) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 15 ngày 44 ngày
Đầu 9 ra ngày 18-06-2019 (23) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày 42 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 06-06-2019 (25) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 13 ngày 30 ngày
Đuôi 1 ra ngày 14-06-2019 (27) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 5 ngày 47 ngày
Đuôi 2 ra ngày 19-05-2019 (30) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 31 ngày 30 ngày
Đuôi 3 ra ngày 19-06-2019 (23) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày 34 ngày
Đuôi 4 ra ngày 17-06-2019 (30) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày 40 ngày
Đuôi 5 ra ngày 08-06-2019 (31) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 11 ngày 31 ngày
Đuôi 6 ra ngày 04-06-2019 (26) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 15 ngày 37 ngày
Đuôi 7 ra ngày 16-06-2019 (20) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 3 ngày 61 ngày
Đuôi 8 ra ngày 18-06-2019 (36) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày 20 ngày
Đuôi 9 ra ngày 15-06-2019 (41) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 4 ngày 26 ngày