Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 2019-06-20

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-06-2019 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần
18-06-2019 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần
17-06-2019 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
16-06-2019 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
15-06-2019 4 lần 3 lần 2 lần 6 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần
14-06-2019 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần
13-06-2019 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần
12-06-2019 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần
11-06-2019 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần
10-06-2019 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 6 lần 2 lần
09-06-2019 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
08-06-2019 6 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 6 lần 1 lần 1 lần
07-06-2019 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
06-06-2019 3 lần 7 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
05-06-2019 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần
04-06-2019 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 6 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần
03-06-2019 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần
02-06-2019 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
01-06-2019 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần
31-05-2019 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần
Tổng 62 lần 45 lần 48 lần 53 lần 49 lần 65 lần 55 lần 51 lần 57 lần 56 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19-06-2019 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần
18-06-2019 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 4 lần
17-06-2019 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần
16-06-2019 3 lần 6 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần
15-06-2019 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
14-06-2019 2 lần 5 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần
13-06-2019 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
12-06-2019 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 7 lần 2 lần
11-06-2019 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
10-06-2019 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 4 lần 2 lần 6 lần
09-06-2019 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần
08-06-2019 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 6 lần 3 lần
07-06-2019 7 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
06-06-2019 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 6 lần 2 lần 0 lần
05-06-2019 6 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần
04-06-2019 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần 1 lần 4 lần
03-06-2019 5 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần
02-06-2019 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần
01-06-2019 3 lần 3 lần 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
31-05-2019 0 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần 1 lần 3 lần
Tổng 60 lần 54 lần 47 lần 60 lần 43 lần 51 lần 51 lần 57 lần 61 lần 57 lần