Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 2019-04-19

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-04-2019 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
18-04-2019 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 5 lần
17-04-2019 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
16-04-2019 1 lần 0 lần 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần
15-04-2019 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
14-04-2019 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
13-04-2019 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 7 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
12-04-2019 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần
11-04-2019 7 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
10-04-2019 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
09-04-2019 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần
08-04-2019 5 lần 3 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần
07-04-2019 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 6 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần
06-04-2019 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần
05-04-2019 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
04-04-2019 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần
03-04-2019 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần
02-04-2019 5 lần 4 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần
01-04-2019 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần
31-03-2019 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
Tổng 63 lần 58 lần 54 lần 47 lần 54 lần 53 lần 49 lần 47 lần 54 lần 61 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19-04-2019 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần
18-04-2019 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 8 lần 2 lần 0 lần 3 lần
17-04-2019 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần
16-04-2019 1 lần 4 lần 10 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
15-04-2019 1 lần 3 lần 5 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần
14-04-2019 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần
13-04-2019 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
12-04-2019 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần
11-04-2019 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
10-04-2019 1 lần 1 lần 7 lần 3 lần 3 lần 2 lần 7 lần 0 lần 0 lần 3 lần
09-04-2019 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
08-04-2019 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần
07-04-2019 4 lần 4 lần 5 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
06-04-2019 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần
05-04-2019 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần
04-04-2019 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 7 lần 2 lần 1 lần 3 lần
03-04-2019 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 4 lần 1 lần
02-04-2019 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần
01-04-2019 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần
31-03-2019 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần
Tổng 55 lần 53 lần 74 lần 48 lần 51 lần 50 lần 69 lần 52 lần 52 lần 36 lần