Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 2020-01-19

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-01-2020 4 lần 2 lần 0 lần 5 lần 5 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần
17-01-2020 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 0 lần 2 lần 9 lần 2 lần 2 lần
16-01-2020 0 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 5 lần
15-01-2020 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần
14-01-2020 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần
13-01-2020 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
12-01-2020 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần
11-01-2020 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 4 lần
10-01-2020 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần
09-01-2020 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần
08-01-2020 8 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
07-01-2020 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần 4 lần
06-01-2020 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần
05-01-2020 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần
04-01-2020 5 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
03-01-2020 4 lần 0 lần 2 lần 7 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 7 lần 0 lần
02-01-2020 4 lần 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần
01-01-2020 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần
31-12-2019 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần
30-12-2019 7 lần 5 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần
Tổng 66 lần 59 lần 48 lần 51 lần 61 lần 50 lần 49 lần 63 lần 71 lần 54 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18-01-2020 4 lần 5 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 6 lần
17-01-2020 3 lần 6 lần 5 lần 0 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần
16-01-2020 4 lần 4 lần 7 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần
15-01-2020 4 lần 6 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
14-01-2020 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 7 lần 1 lần
13-01-2020 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 8 lần 1 lần 3 lần 8 lần 1 lần 2 lần
12-01-2020 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần
11-01-2020 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần
10-01-2020 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần 6 lần 2 lần
09-01-2020 6 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 0 lần
08-01-2020 0 lần 3 lần 5 lần 6 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
07-01-2020 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 6 lần 2 lần
06-01-2020 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 7 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần
05-01-2020 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
04-01-2020 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 8 lần
03-01-2020 3 lần 1 lần 3 lần 6 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần
02-01-2020 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 5 lần 4 lần
01-01-2020 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
31-12-2019 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần
30-12-2019 3 lần 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần
Tổng 58 lần 69 lần 53 lần 44 lần 74 lần 39 lần 48 lần 62 lần 69 lần 56 lần