Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 2019-10-21

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-10-2019 1 lần 2 lần 4 lần 7 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần
20-10-2019 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 6 lần 3 lần 3 lần
19-10-2019 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
18-10-2019 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần
17-10-2019 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 8 lần 4 lần 4 lần 5 lần 0 lần 0 lần
16-10-2019 6 lần 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
15-10-2019 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
14-10-2019 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần
13-10-2019 1 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần
12-10-2019 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần
11-10-2019 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
10-10-2019 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần
09-10-2019 1 lần 0 lần 6 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần
08-10-2019 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần
07-10-2019 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần
06-10-2019 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần
05-10-2019 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 6 lần 0 lần 2 lần
04-10-2019 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 7 lần
03-10-2019 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần
02-10-2019 2 lần 6 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần
Tổng 41 lần 49 lần 61 lần 50 lần 65 lần 59 lần 49 lần 70 lần 53 lần 51 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21-10-2019 7 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần
20-10-2019 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần
19-10-2019 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần 6 lần 3 lần
18-10-2019 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 6 lần 5 lần 4 lần
17-10-2019 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 5 lần 3 lần
16-10-2019 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 7 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
15-10-2019 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần
14-10-2019 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần
13-10-2019 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần
12-10-2019 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
11-10-2019 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 7 lần 1 lần
10-10-2019 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
09-10-2019 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần
08-10-2019 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần
07-10-2019 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 6 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần
06-10-2019 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
05-10-2019 2 lần 6 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần
04-10-2019 6 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần
03-10-2019 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần
02-10-2019 3 lần 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần
Tổng 58 lần 56 lần 43 lần 47 lần 66 lần 53 lần 47 lần 65 lần 57 lần 56 lần