Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 2019-08-23

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-08-2019 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
21-08-2019 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 7 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
20-08-2019 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 7 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần
19-08-2019 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần
18-08-2019 5 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần
17-08-2019 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần
16-08-2019 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
15-08-2019 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 7 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
14-08-2019 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần
13-08-2019 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần
12-08-2019 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
11-08-2019 2 lần 0 lần 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 5 lần 1 lần
10-08-2019 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần
09-08-2019 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần
08-08-2019 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 6 lần
07-08-2019 5 lần 5 lần 5 lần 5 lần 0 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần
06-08-2019 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần
05-08-2019 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 7 lần
04-08-2019 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần
03-08-2019 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần
Tổng 57 lần 38 lần 46 lần 60 lần 52 lần 68 lần 57 lần 51 lần 48 lần 65 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
22-08-2019 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần
21-08-2019 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần
20-08-2019 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần
19-08-2019 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần 1 lần
18-08-2019 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
17-08-2019 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 5 lần 1 lần
16-08-2019 3 lần 5 lần 2 lần 7 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
15-08-2019 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
14-08-2019 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 6 lần 5 lần
13-08-2019 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần
12-08-2019 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần
11-08-2019 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần
10-08-2019 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 7 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần
09-08-2019 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần
08-08-2019 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần
07-08-2019 5 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần
06-08-2019 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 7 lần 3 lần
05-08-2019 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần
04-08-2019 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
03-08-2019 1 lần 1 lần 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần
Tổng 48 lần 52 lần 62 lần 60 lần 57 lần 57 lần 45 lần 44 lần 67 lần 50 lần