Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
21-12-2019 Thứ bảy 1 G7-3;
28-12-2019 Thứ bảy 1 G4-1; 7
03-01-2020 Thứ sáu 2 G4-3; G4-3; 6
06-01-2020 Thứ hai 2 G3-2; G7-3; 3
07-01-2020 Thứ ba 2 G4-4; G4-4; 1
08-01-2020 Thứ tư 1 G2-1; 1