Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
24-12-2021 Thứ sáu 1 Gdb-1;
29-12-2021 Thứ tư 1 G7-1; 5
08-01-2022 Thứ bảy 1 G7-2; 10
15-01-2022 Thứ bảy 1 G5-2; 7
18-01-2022 Thứ ba 1 G5-2; 3
22-01-2022 Thứ bảy 1 G4-3; 4