Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
06-07-2021 Thứ ba 1 G6-3;
10-07-2021 Thứ bảy 1 G7-1; 4
12-07-2021 Thứ hai 1 Gdb-1; 2
15-07-2021 Thứ năm 3 G5-5; G5-5; G7-3; 3
19-07-2021 Thứ hai 1 G6-1; 4
22-07-2021 Thứ năm 1 G5-4; 3
28-07-2021 Thứ tư 1 G2-2; 6