Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
28-09-2020 Thứ hai 1 G6-1;
29-09-2020 Thứ ba 1 Gdb-1; 1