Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
23-12-2020 Thứ tư 1 G3-1;
25-12-2020 Thứ sáu 1 G7-3; 2
28-12-2020 Thứ hai 1 G1-1; 3
01-01-2021 Thứ sáu 1 G4-4; 4
02-01-2021 Thứ bảy 1 G5-6; 1
05-01-2021 Thứ ba 1 G4-2; 3
09-01-2021 Thứ bảy 1 G4-2; 4