Thống kê Tần Suất Bộ Số

Thống kê nhanh Truyền Thống từ ngày đến ngày

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
09 3 ngày (30 %) 6 lần (2.22 %) 2 lần/ngày (200 %)
52 4 ngày (40 %) 6 lần (2.22 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
15 5 ngày (50 %) 6 lần (2.22 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
80 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
97 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
25 5 ngày (50 %) 5 lần (1.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
39 5 ngày (50 %) 5 lần (1.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
87 3 ngày (30 %) 5 lần (1.85 %) 1.67 lần/ngày (166.67 %)
02 5 ngày (50 %) 5 lần (1.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
59 5 ngày (50 %) 5 lần (1.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
49 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
36 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
17 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
46 5 ngày (50 %) 5 lần (1.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
04 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
19 5 ngày (50 %) 5 lần (1.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
33 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
47 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
29 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
20 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
86 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
53 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
11 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
44 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
68 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
89 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
41 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
74 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
65 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
96 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
24 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
38 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
71 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
62 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
01 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
67 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
92 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
21 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
77 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
26 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
40 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
73 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
99 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
12 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
45 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
78 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
27 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
32 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
55 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
13 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
79 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
70 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
28 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
42 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
00 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
66 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
91 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
14 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
76 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
58 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
48 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
72 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
30 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
98 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
35 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
93 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
83 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
31 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
64 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
03 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
50 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
08 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
51 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
75 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
56 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
05 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
10 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
43 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
34 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
82 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
06 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
63 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
16 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
07 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
22 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
54 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
69 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
60 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
94 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
84 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
23 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
90 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
37 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
61 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
85 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)