Thống kê Tần Suất Bộ Số

Thống kê nhanh Truyền Thống từ ngày đến ngày

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
91 5 ngày (50 %) 7 lần (2.58 %) 1.4 lần/ngày (140 %)
58 6 ngày (60 %) 7 lần (2.58 %) 1.17 lần/ngày (116.67 %)
55 5 ngày (50 %) 7 lần (2.58 %) 1.4 lần/ngày (140 %)
95 4 ngày (40 %) 6 lần (2.21 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
05 6 ngày (60 %) 6 lần (2.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
02 6 ngày (60 %) 6 lần (2.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
77 4 ngày (40 %) 6 lần (2.21 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
83 4 ngày (40 %) 6 lần (2.21 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
09 5 ngày (50 %) 5 lần (1.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
00 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
87 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
32 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
33 3 ngày (30 %) 5 lần (1.85 %) 1.67 lần/ngày (166.67 %)
19 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
50 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
75 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
86 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
76 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
47 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
81 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
27 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
93 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
48 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
03 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
44 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
69 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
94 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
14 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
85 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
40 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
20 1 ngày (10 %) 3 lần (1.11 %) 3 lần/ngày (300 %)
10 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
80 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
35 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
71 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
26 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
96 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
67 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
92 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
36 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
52 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
07 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
23 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
73 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
28 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
54 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
08 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
39 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
74 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
65 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
90 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
70 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
25 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
15 1 ngày (10 %) 2 lần (0.74 %) 2 lần/ngày (200 %)
66 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
56 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
01 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
61 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
16 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
51 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
06 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
21 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
72 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
62 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
97 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
43 1 ngày (10 %) 2 lần (0.74 %) 2 lần/ngày (200 %)
68 1 ngày (10 %) 2 lần (0.74 %) 2 lần/ngày (200 %)
13 1 ngày (10 %) 2 lần (0.74 %) 2 lần/ngày (200 %)
38 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
63 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
88 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
24 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
59 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
49 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
84 1 ngày (10 %) 2 lần (0.74 %) 2 lần/ngày (200 %)
45 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
79 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
34 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
60 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
30 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
46 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
42 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
31 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
57 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
11 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
17 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
98 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
18 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
78 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
04 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
29 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
99 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)