Thống kê Tần Suất Bộ Số

Thống kê nhanh Truyền Thống từ ngày đến ngày

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
99 5 ngày (50 %) 7 lần (2.59 %) 1.4 lần/ngày (140 %)
66 6 ngày (60 %) 7 lần (2.59 %) 1.17 lần/ngày (116.67 %)
78 6 ngày (60 %) 6 lần (2.22 %) 1 lần/ngày (100 %)
58 5 ngày (50 %) 6 lần (2.22 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
28 4 ngày (40 %) 6 lần (2.22 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
39 4 ngày (40 %) 6 lần (2.22 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
20 4 ngày (40 %) 6 lần (2.22 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
94 5 ngày (50 %) 5 lần (1.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
83 5 ngày (50 %) 5 lần (1.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
95 5 ngày (50 %) 5 lần (1.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
13 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
51 3 ngày (30 %) 5 lần (1.85 %) 1.67 lần/ngày (166.67 %)
86 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
33 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
81 5 ngày (50 %) 5 lần (1.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
61 5 ngày (50 %) 5 lần (1.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
93 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
00 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
40 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
54 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
08 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
09 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
42 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
23 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
87 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
98 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
53 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
44 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
67 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
49 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
07 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
63 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
21 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
89 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
79 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
01 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
27 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
59 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
41 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
75 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
65 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
05 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
97 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
52 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
24 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
57 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
48 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
82 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
11 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
16 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
74 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
68 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
17 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
32 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
64 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
55 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
90 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
46 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
80 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
71 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
18 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
76 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
56 1 ngày (10 %) 2 lần (0.74 %) 2 lần/ngày (200 %)
91 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
14 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
29 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
19 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
10 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
43 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
77 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
34 1 ngày (10 %) 2 lần (0.74 %) 2 lần/ngày (200 %)
15 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
06 1 ngày (10 %) 2 lần (0.74 %) 2 lần/ngày (200 %)
73 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
30 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
62 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
35 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
26 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
31 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
12 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
45 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
36 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
50 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
85 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
22 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
04 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
37 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
60 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
96 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
47 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
38 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
72 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
88 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)