Thống kê Tần Suất Bộ Số

Thống kê nhanh Truyền Thống từ ngày đến ngày

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
71 5 ngày (50 %) 7 lần (2.46 %) 1.4 lần/ngày (140 %)
01 3 ngày (30 %) 7 lần (2.46 %) 2.33 lần/ngày (233.33 %)
87 4 ngày (40 %) 6 lần (2.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
59 6 ngày (60 %) 6 lần (2.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
38 4 ngày (40 %) 6 lần (2.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
75 4 ngày (40 %) 5 lần (1.75 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
14 3 ngày (30 %) 5 lần (1.75 %) 1.67 lần/ngày (166.67 %)
48 4 ngày (40 %) 5 lần (1.75 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
39 4 ngày (40 %) 5 lần (1.75 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
96 3 ngày (30 %) 5 lần (1.75 %) 1.67 lần/ngày (166.67 %)
45 4 ngày (40 %) 5 lần (1.75 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
35 5 ngày (50 %) 5 lần (1.75 %) 1 lần/ngày (100 %)
55 5 ngày (50 %) 5 lần (1.75 %) 1 lần/ngày (100 %)
65 4 ngày (40 %) 5 lần (1.75 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
56 5 ngày (50 %) 5 lần (1.75 %) 1 lần/ngày (100 %)
95 5 ngày (50 %) 5 lần (1.75 %) 1 lần/ngày (100 %)
43 3 ngày (30 %) 4 lần (1.4 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
90 4 ngày (40 %) 4 lần (1.4 %) 1 lần/ngày (100 %)
81 3 ngày (30 %) 4 lần (1.4 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
29 4 ngày (40 %) 4 lần (1.4 %) 1 lần/ngày (100 %)
91 3 ngày (30 %) 4 lần (1.4 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
06 4 ngày (40 %) 4 lần (1.4 %) 1 lần/ngày (100 %)
30 3 ngày (30 %) 4 lần (1.4 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
17 4 ngày (40 %) 4 lần (1.4 %) 1 lần/ngày (100 %)
07 3 ngày (30 %) 4 lần (1.4 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
79 3 ngày (30 %) 4 lần (1.4 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
03 3 ngày (30 %) 4 lần (1.4 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
84 4 ngày (40 %) 4 lần (1.4 %) 1 lần/ngày (100 %)
08 4 ngày (40 %) 4 lần (1.4 %) 1 lần/ngày (100 %)
74 3 ngày (30 %) 4 lần (1.4 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
70 4 ngày (40 %) 4 lần (1.4 %) 1 lần/ngày (100 %)
28 4 ngày (40 %) 4 lần (1.4 %) 1 lần/ngày (100 %)
19 4 ngày (40 %) 4 lần (1.4 %) 1 lần/ngày (100 %)
00 2 ngày (20 %) 3 lần (1.05 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
24 3 ngày (30 %) 3 lần (1.05 %) 1 lần/ngày (100 %)
05 3 ngày (30 %) 3 lần (1.05 %) 1 lần/ngày (100 %)
53 2 ngày (20 %) 3 lần (1.05 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
86 2 ngày (20 %) 3 lần (1.05 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
58 2 ngày (20 %) 3 lần (1.05 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
82 3 ngày (30 %) 3 lần (1.05 %) 1 lần/ngày (100 %)
72 3 ngày (30 %) 3 lần (1.05 %) 1 lần/ngày (100 %)
63 3 ngày (30 %) 3 lần (1.05 %) 1 lần/ngày (100 %)
21 3 ngày (30 %) 3 lần (1.05 %) 1 lần/ngày (100 %)
77 2 ngày (20 %) 3 lần (1.05 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
68 1 ngày (10 %) 3 lần (1.05 %) 3 lần/ngày (300 %)
92 3 ngày (30 %) 3 lần (1.05 %) 1 lần/ngày (100 %)
50 3 ngày (30 %) 3 lần (1.05 %) 1 lần/ngày (100 %)
83 3 ngày (30 %) 3 lần (1.05 %) 1 lần/ngày (100 %)
88 3 ngày (30 %) 3 lần (1.05 %) 1 lần/ngày (100 %)
12 3 ngày (30 %) 3 lần (1.05 %) 1 lần/ngày (100 %)
36 1 ngày (10 %) 3 lần (1.05 %) 3 lần/ngày (300 %)
27 2 ngày (20 %) 3 lần (1.05 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
93 2 ngày (20 %) 3 lần (1.05 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
32 2 ngày (20 %) 3 lần (1.05 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
23 3 ngày (30 %) 3 lần (1.05 %) 1 lần/ngày (100 %)
47 3 ngày (30 %) 3 lần (1.05 %) 1 lần/ngày (100 %)
04 3 ngày (30 %) 3 lần (1.05 %) 1 lần/ngày (100 %)
09 2 ngày (20 %) 2 lần (0.7 %) 1 lần/ngày (100 %)
66 2 ngày (20 %) 2 lần (0.7 %) 1 lần/ngày (100 %)
57 2 ngày (20 %) 2 lần (0.7 %) 1 lần/ngày (100 %)
44 2 ngày (20 %) 2 lần (0.7 %) 1 lần/ngày (100 %)
34 2 ngày (20 %) 2 lần (0.7 %) 1 lần/ngày (100 %)
25 2 ngày (20 %) 2 lần (0.7 %) 1 lần/ngày (100 %)
15 2 ngày (20 %) 2 lần (0.7 %) 1 lần/ngày (100 %)
49 1 ngày (10 %) 2 lần (0.7 %) 2 lần/ngày (200 %)
40 2 ngày (20 %) 2 lần (0.7 %) 1 lần/ngày (100 %)
97 2 ngày (20 %) 2 lần (0.7 %) 1 lần/ngày (100 %)
02 2 ngày (20 %) 2 lần (0.7 %) 1 lần/ngày (100 %)
73 1 ngày (10 %) 2 lần (0.7 %) 2 lần/ngày (200 %)
64 2 ngày (20 %) 2 lần (0.7 %) 1 lần/ngày (100 %)
99 2 ngày (20 %) 2 lần (0.7 %) 1 lần/ngày (100 %)
46 2 ngày (20 %) 2 lần (0.7 %) 1 lần/ngày (100 %)
42 2 ngày (20 %) 2 lần (0.7 %) 1 lần/ngày (100 %)
89 2 ngày (20 %) 2 lần (0.7 %) 1 lần/ngày (100 %)
13 2 ngày (20 %) 2 lần (0.7 %) 1 lần/ngày (100 %)
61 2 ngày (20 %) 2 lần (0.7 %) 1 lần/ngày (100 %)
52 2 ngày (20 %) 2 lần (0.7 %) 1 lần/ngày (100 %)
33 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
62 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
20 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
10 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
76 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
67 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
54 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
11 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
26 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
41 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
31 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
22 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
69 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
60 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
18 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
51 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
80 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
85 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)