Thống kê Tần Suất Bộ Số

Thống kê nhanh Truyền Thống từ ngày đến ngày

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
51 5 ngày (50 %) 8 lần (2.69 %) 1.6 lần/ngày (160 %)
13 6 ngày (60 %) 7 lần (2.36 %) 1.17 lần/ngày (116.67 %)
52 6 ngày (60 %) 6 lần (2.02 %) 1 lần/ngày (100 %)
82 6 ngày (60 %) 6 lần (2.02 %) 1 lần/ngày (100 %)
12 5 ngày (50 %) 6 lần (2.02 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
02 5 ngày (50 %) 6 lần (2.02 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
22 4 ngày (40 %) 6 lần (2.02 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
36 5 ngày (50 %) 6 lần (2.02 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
18 5 ngày (50 %) 6 lần (2.02 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
65 3 ngày (30 %) 5 lần (1.68 %) 1.67 lần/ngày (166.67 %)
70 5 ngày (50 %) 5 lần (1.68 %) 1 lần/ngày (100 %)
20 4 ngày (40 %) 5 lần (1.68 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
06 4 ngày (40 %) 5 lần (1.68 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
07 5 ngày (50 %) 5 lần (1.68 %) 1 lần/ngày (100 %)
32 3 ngày (30 %) 5 lần (1.68 %) 1.67 lần/ngày (166.67 %)
23 5 ngày (50 %) 5 lần (1.68 %) 1 lần/ngày (100 %)
14 4 ngày (40 %) 5 lần (1.68 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
94 4 ngày (40 %) 5 lần (1.68 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
00 4 ngày (40 %) 4 lần (1.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
24 4 ngày (40 %) 4 lần (1.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
81 4 ngày (40 %) 4 lần (1.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
95 4 ngày (40 %) 4 lần (1.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
86 2 ngày (20 %) 4 lần (1.35 %) 2 lần/ngày (200 %)
57 4 ngày (40 %) 4 lần (1.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
16 3 ngày (30 %) 4 lần (1.35 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
39 4 ngày (40 %) 4 lần (1.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
71 4 ngày (40 %) 4 lần (1.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
96 3 ngày (30 %) 4 lần (1.35 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
21 4 ngày (40 %) 4 lần (1.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
26 3 ngày (30 %) 4 lần (1.35 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
92 3 ngày (30 %) 4 lần (1.35 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
49 4 ngày (40 %) 4 lần (1.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
88 4 ngày (40 %) 4 lần (1.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
45 4 ngày (40 %) 4 lần (1.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
08 4 ngày (40 %) 4 lần (1.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
73 4 ngày (40 %) 4 lần (1.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
19 4 ngày (40 %) 4 lần (1.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
42 3 ngày (30 %) 3 lần (1.01 %) 1 lần/ngày (100 %)
99 2 ngày (20 %) 3 lần (1.01 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
05 3 ngày (30 %) 3 lần (1.01 %) 1 lần/ngày (100 %)
38 3 ngày (30 %) 3 lần (1.01 %) 1 lần/ngày (100 %)
61 2 ngày (20 %) 3 lần (1.01 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
11 3 ngày (30 %) 3 lần (1.01 %) 1 lần/ngày (100 %)
43 3 ngày (30 %) 3 lần (1.01 %) 1 lần/ngày (100 %)
01 2 ngày (20 %) 3 lần (1.01 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
48 3 ngày (30 %) 3 lần (1.01 %) 1 lần/ngày (100 %)
62 3 ngày (30 %) 3 lần (1.01 %) 1 lần/ngày (100 %)
77 3 ngày (30 %) 3 lần (1.01 %) 1 lần/ngày (100 %)
72 3 ngày (30 %) 3 lần (1.01 %) 1 lần/ngày (100 %)
54 2 ngày (20 %) 3 lần (1.01 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
59 3 ngày (30 %) 3 lần (1.01 %) 1 lần/ngày (100 %)
84 3 ngày (30 %) 3 lần (1.01 %) 1 lần/ngày (100 %)
46 3 ngày (30 %) 3 lần (1.01 %) 1 lần/ngày (100 %)
04 3 ngày (30 %) 3 lần (1.01 %) 1 lần/ngày (100 %)
85 3 ngày (30 %) 3 lần (1.01 %) 1 lần/ngày (100 %)
10 2 ngày (20 %) 2 lần (0.67 %) 1 lần/ngày (100 %)
33 2 ngày (20 %) 2 lần (0.67 %) 1 lần/ngày (100 %)
56 2 ngày (20 %) 2 lần (0.67 %) 1 lần/ngày (100 %)
90 2 ngày (20 %) 2 lần (0.67 %) 1 lần/ngày (100 %)
47 2 ngày (20 %) 2 lần (0.67 %) 1 lần/ngày (100 %)
29 2 ngày (20 %) 2 lần (0.67 %) 1 lần/ngày (100 %)
66 1 ngày (10 %) 2 lần (0.67 %) 2 lần/ngày (200 %)
91 2 ngày (20 %) 2 lần (0.67 %) 1 lần/ngày (100 %)
30 2 ngày (20 %) 2 lần (0.67 %) 1 lần/ngày (100 %)
87 2 ngày (20 %) 2 lần (0.67 %) 1 lần/ngày (100 %)
35 2 ngày (20 %) 2 lần (0.67 %) 1 lần/ngày (100 %)
67 2 ngày (20 %) 2 lần (0.67 %) 1 lần/ngày (100 %)
58 2 ngày (20 %) 2 lần (0.67 %) 1 lần/ngày (100 %)
63 2 ngày (20 %) 2 lần (0.67 %) 1 lần/ngày (100 %)
97 2 ngày (20 %) 2 lần (0.67 %) 1 lần/ngày (100 %)
79 1 ngày (10 %) 2 lần (0.67 %) 2 lần/ngày (200 %)
03 2 ngày (20 %) 2 lần (0.67 %) 1 lần/ngày (100 %)
68 2 ngày (20 %) 2 lần (0.67 %) 1 lần/ngày (100 %)
93 2 ngày (20 %) 2 lần (0.67 %) 1 lần/ngày (100 %)
50 2 ngày (20 %) 2 lần (0.67 %) 1 lần/ngày (100 %)
64 2 ngày (20 %) 2 lần (0.67 %) 1 lần/ngày (100 %)
98 2 ngày (20 %) 2 lần (0.67 %) 1 lần/ngày (100 %)
80 2 ngày (20 %) 2 lần (0.67 %) 1 lần/ngày (100 %)
74 1 ngày (10 %) 1 lần (0.34 %) 1 lần/ngày (100 %)
15 1 ngày (10 %) 1 lần (0.34 %) 1 lần/ngày (100 %)
76 1 ngày (10 %) 1 lần (0.34 %) 1 lần/ngày (100 %)
34 1 ngày (10 %) 1 lần (0.34 %) 1 lần/ngày (100 %)
25 1 ngày (10 %) 1 lần (0.34 %) 1 lần/ngày (100 %)
53 1 ngày (10 %) 1 lần (0.34 %) 1 lần/ngày (100 %)
44 1 ngày (10 %) 1 lần (0.34 %) 1 lần/ngày (100 %)
17 1 ngày (10 %) 1 lần (0.34 %) 1 lần/ngày (100 %)
83 1 ngày (10 %) 1 lần (0.34 %) 1 lần/ngày (100 %)
40 1 ngày (10 %) 1 lần (0.34 %) 1 lần/ngày (100 %)
31 1 ngày (10 %) 1 lần (0.34 %) 1 lần/ngày (100 %)
27 1 ngày (10 %) 1 lần (0.34 %) 1 lần/ngày (100 %)
41 1 ngày (10 %) 1 lần (0.34 %) 1 lần/ngày (100 %)
55 1 ngày (10 %) 1 lần (0.34 %) 1 lần/ngày (100 %)
89 1 ngày (10 %) 1 lần (0.34 %) 1 lần/ngày (100 %)
37 1 ngày (10 %) 1 lần (0.34 %) 1 lần/ngày (100 %)
69 1 ngày (10 %) 1 lần (0.34 %) 1 lần/ngày (100 %)
28 1 ngày (10 %) 1 lần (0.34 %) 1 lần/ngày (100 %)
60 1 ngày (10 %) 1 lần (0.34 %) 1 lần/ngày (100 %)