Thống kê Tần Suất Bộ Số

Thống kê nhanh Truyền Thống từ ngày đến ngày

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
20 5 ngày (50 %) 6 lần (2.22 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
53 4 ngày (40 %) 6 lần (2.22 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
58 5 ngày (50 %) 6 lần (2.22 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
93 5 ngày (50 %) 6 lần (2.22 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
98 5 ngày (50 %) 6 lần (2.22 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
84 4 ngày (40 %) 6 lần (2.22 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
38 5 ngày (50 %) 6 lần (2.22 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
52 5 ngày (50 %) 6 lần (2.22 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
11 3 ngày (30 %) 5 lần (1.85 %) 1.67 lần/ngày (166.67 %)
40 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
78 5 ngày (50 %) 5 lần (1.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
68 5 ngày (50 %) 5 lần (1.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
03 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
65 3 ngày (30 %) 5 lần (1.85 %) 1.67 lần/ngày (166.67 %)
09 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
76 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
91 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
39 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
44 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
35 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
72 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
63 2 ngày (20 %) 4 lần (1.48 %) 2 lần/ngày (200 %)
97 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
45 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
50 2 ngày (20 %) 4 lần (1.48 %) 2 lần/ngày (200 %)
64 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
22 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
56 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
19 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
00 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
48 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
81 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
30 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
67 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
49 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
06 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
21 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
54 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
12 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
55 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
99 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
23 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
47 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
04 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
70 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
61 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
43 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
34 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
66 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
57 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
05 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
71 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
62 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
77 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
01 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
25 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
82 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
27 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
59 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
17 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
83 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
07 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
41 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
74 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
89 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
79 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
28 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
60 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
94 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
51 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
42 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
75 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
33 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
90 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
14 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
80 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
95 1 ngày (10 %) 2 lần (0.74 %) 2 lần/ngày (200 %)
24 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
15 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
96 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
87 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
92 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
16 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
31 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
88 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
02 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
36 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
32 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
13 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
46 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
37 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
69 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
18 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
08 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
29 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
85 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)