Thống kê Tần Suất Bộ Số

Thống kê nhanh Truyền Thống từ ngày đến ngày

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
40 7 ngày (70 %) 9 lần (2.89 %) 1.29 lần/ngày (128.57 %)
89 7 ngày (70 %) 9 lần (2.89 %) 1.29 lần/ngày (128.57 %)
57 6 ngày (60 %) 7 lần (2.25 %) 1.17 lần/ngày (116.67 %)
68 6 ngày (60 %) 7 lần (2.25 %) 1.17 lần/ngày (116.67 %)
88 2 ngày (20 %) 7 lần (2.25 %) 3.5 lần/ngày (350 %)
41 6 ngày (60 %) 7 lần (2.25 %) 1.17 lần/ngày (116.67 %)
75 4 ngày (40 %) 7 lần (2.25 %) 1.75 lần/ngày (175 %)
70 5 ngày (50 %) 7 lần (2.25 %) 1.4 lần/ngày (140 %)
99 5 ngày (50 %) 7 lần (2.25 %) 1.4 lần/ngày (140 %)
05 4 ngày (40 %) 7 lần (2.25 %) 1.75 lần/ngày (175 %)
73 5 ngày (50 %) 6 lần (1.93 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
78 6 ngày (60 %) 6 lần (1.93 %) 1 lần/ngày (100 %)
50 5 ngày (50 %) 6 lần (1.93 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
32 4 ngày (40 %) 6 lần (1.93 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
04 5 ngày (50 %) 6 lần (1.93 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
76 6 ngày (60 %) 6 lần (1.93 %) 1 lần/ngày (100 %)
33 6 ngày (60 %) 6 lần (1.93 %) 1 lần/ngày (100 %)
77 3 ngày (30 %) 5 lần (1.61 %) 1.67 lần/ngày (166.67 %)
63 5 ngày (50 %) 5 lần (1.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
49 4 ngày (40 %) 5 lần (1.61 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
65 5 ngày (50 %) 5 lần (1.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
23 4 ngày (40 %) 5 lần (1.61 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
34 3 ngày (30 %) 4 lần (1.29 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
67 3 ngày (30 %) 4 lần (1.29 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
15 3 ngày (30 %) 4 lần (1.29 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
48 3 ngày (30 %) 4 lần (1.29 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
53 4 ngày (40 %) 4 lần (1.29 %) 1 lần/ngày (100 %)
44 3 ngày (30 %) 4 lần (1.29 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
92 4 ngày (40 %) 4 lần (1.29 %) 1 lần/ngày (100 %)
69 3 ngày (30 %) 4 lần (1.29 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
60 4 ngày (40 %) 4 lần (1.29 %) 1 lần/ngày (100 %)
37 3 ngày (30 %) 4 lần (1.29 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
61 3 ngày (30 %) 4 lần (1.29 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
42 4 ngày (40 %) 4 lần (1.29 %) 1 lần/ngày (100 %)
95 4 ngày (40 %) 4 lần (1.29 %) 1 lần/ngày (100 %)
01 2 ngày (20 %) 3 lần (0.96 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
91 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
02 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
35 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
16 1 ngày (10 %) 3 lần (0.96 %) 3 lần/ngày (300 %)
83 2 ngày (20 %) 3 lần (0.96 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
74 2 ngày (20 %) 3 lần (0.96 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
21 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
12 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
93 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
17 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
84 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
46 2 ngày (20 %) 3 lần (0.96 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
94 2 ngày (20 %) 3 lần (0.96 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
51 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
09 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
62 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
19 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
10 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
43 1 ngày (10 %) 2 lần (0.64 %) 2 lần/ngày (200 %)
06 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
20 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
87 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
11 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
59 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
07 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
31 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
54 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
03 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
26 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
08 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
55 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
85 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
66 1 ngày (10 %) 2 lần (0.64 %) 2 lần/ngày (200 %)
56 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
90 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
14 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
38 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
71 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
24 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
82 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
39 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
30 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
96 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
25 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
64 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
97 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
45 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
79 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
36 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
98 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
22 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
13 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
80 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
27 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
18 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
47 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
81 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
29 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
52 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
86 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)